Zespół

Do tego przedsięwzięcia w projekcie Lightness został stworzony wielodyscyplinarny i międzynarodowy zespół 13 organizacji partnerskich oraz, 5 ośrodków pilotażowych w 8 krajach UE.

 

Koncentracja na zrównoważonych Modelach Biznesowych oraz Innowacyjnych Schematach Finansowania

Koncentracja na planach rozwoju CEC w obszarze różnych regulacji prawnych oraz warunków dojrzałości rynkowej

Skoncentrowanie się na zaangażowaniu społecznym i komunikacji w celu promowania Obywatelskich Wspólnot Energetycznych oraz Odnawialnych Źródeł Energii

Skoncentrowanie na niskokosztowym pakiecie technologicznym dla lokalnych społeczności energetycznych

Liderzy studium przypadku

Polska

Niderlandy

Francja

Włochy

Hiszpania

60 organizacji wspierających z różnych sektorów i krajów

Projekt Lightness uzyskał wsparcie 60 organizacji, w tym władz miejskich, agencji energetycznych, spółdzielni, firm budowlanych i użyteczności publicznej, dostawców technologii, podmiotów finansowych, a nawet trzech replikatorów spoza UE z Turcji, Indii i Senegalu, którzy mają potencjał, by objąć swoim działaniem całą Afrykę.

Osoby wspierające wyraźnie zaznaczyły zainteresowanie potencjalnymi korzyściami, jakie Projekt Lightness przyniesie Obywatelskim Wspólnotom Energetycznym, i wyraziły gotowość do udziału w działaniach replikacyjnych.

Tak znaczące wsparcie z różnych sektorów i krajów ułatwi firmie Lightness wniesienie wkładu w proces przechodzenia na energię odnawialną w Europie i na świecie.

Sektor Publiczny

Kooperatywy Energetyczne

Agencje Energetyczne

Firmy deweloperskie oraz związane z OZE firmy i stowarzyszenia

OSD, Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie, narzędzia

Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych (ESCOs), dostawca Technologicznego wsparcia w Energetyce

Odtwarzanie Awaryjne

Dodatkowe replikacje w UE

Jednostki finansujące

Eksperci Procesu Uczestnictwa